นานาทัศนะ

หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน

by 1 @May,06 2006 21.41 ( IP : 58...118 ) | Tags : นานาทัศนะ

หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือน้อยกว่าเด็ก และเยาวชนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งอาจเพราะคนไทยจนกว่า แต่ส่วนหนึ่งเพราะคนไทยยังมีนิสัยรักการอ่านน้อยกว่า
โครงการคัดเลือกหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน มีจุดมุ่งหมายการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยรักการอ่าน หนังสือมากขึ้นและมีคู่มือในการอ่านหนังสือดี การรักการอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญ

คณะผู้วิจัยและการดำเนินงานคัดเลือก ประกอบด้วย

1.อ.วิทยากร เชียงกูล
2.อ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
3.รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
4.คุณพรพิไล เลิศวิชา
5.รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

  1. เป็นหนังสือเล่ม ประเภทบันเทิงคดี (นิทาน นิยาย เรื่องสั้น บทกวี) ที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่จำกัดยุคสมัย
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมความเข้าใจชีวิตและสังคม เสริมสร้างภูมิปัญญา จินตนาการ และ ค่านิยมที่ดีมีศิลปะในการเขียนที่ดี มีความงาม ความไพเราะ ความสะเทือนอารมณ์ อ่านได้สนุกเพลิดเพลิน
  3. มีเนื้อหา ท่วงทำนอง ภาพประกอบที่สามารถสนองความสนใจของนักอ่านกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมกับวัย กระตุ้นจินตนาการ และการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและโลกที่ผู้อ่านรู้สึกเชื่อมโยงด้วย
  4. เป็นการวางพื้นฐานในการอ่านวรรณคดีที่เป็นแบบฉบับ (คลาสสิก) ของไทย หรือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตและสังคม วัฒนธรรมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

ประกาศวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยเรียงลำดับตามกลุ่มวัย, ประเภทหนังสือ และลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือ ในแต่ละกลุ่ม

1.กลุ่มเด็กวัย 3-6 ปี


1. กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ – สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
2. ขอแม่ให้ลูกนก - บุญสม เอรวารพ
3. ดอกสร้อยสุภาษิตประกอบภาพ – กรมศิลปากร
4. ต้นไม้ในสวน – ชีวัน วิสาสะ
5. ปลาบู่ทอง - กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
6. ผีเสื้อกับผึ้งน้อย – อำนาจ เย็นสบาย
7. ฟ้าจ๋าอย่าร้อง – ส.พุ่มสุวรรณ
8. ยายกะตา – บุญสม เอรวารพ
9. รถไม้ของขวัญ – อิทธิพล วาทะวัฒนะ
10. เสือโค - หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, รัตนา อัตถากร
11. สำนึกของปลาทอง - วิรุณ ตั้งเจริญ
12. หนูมากับหนูมี – สมใจ ทิพย์ชัยเมธา
13. หนูอ้อกวาดบ้าน – อุไร ฟ้าคุ้ม
14. เอื้องแซะสีทอง นิยายการ์ตูนชาวเขา – วิชา พรหมจันทน์
15. อำเภออึกทึก – ดำรงศักดิ์ บุญสู่


2. กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี (แบ่งตามประเภท เป็นนิทานภาพ กับนิยายเรื่อง)
2.1 กลุ่มนิทานภาพ


16. การ์ตูนประวัติบุคคลสำคัญ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - พรชมภู ราชทา, รุ่งโรจน์ แสงพันธุ์
17. ข้าวเขียวผู้เสียสละ - วิริยะ สิริสิงห
18. เด็กชายผู้ไม่ยอมเปิดหน้าต่าง - กานติ ณ ศรัทธา
19. ต้นไม้ – จารุพงษ์ จันทรเพชร
20. ตาอินกับตานา - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
21. นโมแห่งบ้านไม้ - อรุณ วัชระสวัสดิ์
22. นางในวรรณคดี - ?มาลัย?
23. นิทานชาวเขา – สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์, สุนทร สุนันท์ชัย
24. นิยายภาพ 4 เรื่อง 4 รส - เตรียม ชาชุมพร
25. นิทานภาพพุทธรักษา – ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ
26. เปลือกหอยกับความสุข – มานิต ประภาษานนท์, สุธีรา สาธิตภัทร
27. ผึ้งน้อยในสวน – สิรินทร์ ช่วงโชติ
28. พระเวสสันดร – ปัณยา ไชยะคำ
29. ไม่อยากเป็นควาย - สายสุรีย์ จุติกุล, แสงอรุณ รัตกสิกร
30. “เรณู-ปัญญา” เที่ยวรถไฟ -กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
31. ลูกหงส์กตัญญูญ - พรจันทร์ จันทวิมล
32. เล่นกลางแจ้ง – ปรีดา ปัญญาจันทร์
33. สิงหโตเจ้าปัญญา - ถวัลย์ มาศจรัส
34. สุดสาคร และวีรชนในประวัติศาสตร์ไทย - ประยุต เงากระจ่าง
35. โสนน้อยเรือนงาม - มล.มณีรัตน์ บุนนาค
36. หนังสือชุดภาพประกอบคำบรรยาย และหนังสือชุดภาพและการ์ตูน – เหม เวชกร
37. หนังสือชุดภาพและการ์ตูน - สมควร สกุลทอง และประเทือง มุทิตาเจริญ
38. หนังสือภาพชุด ภาพวิจิตรวรรณคดี – นายตำรา ณ เมืองใต้
39. หนังสือภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ -กาญจนา นาคพันธุ์


2.2 กลุ่มนิทาน/นิยายเรื่อง


40. เขาชื่อเดช – กาญจนา นาคนันท์
41. ครูไหวใจร้าย – ผกาวดี
42. เชียงเหมี้ยง – คำหมาน คนไค
43. นกกางเขน - หลวงกีรติวิทย์โอฬาร และอร่าม สิทธิสารีบุตร
44. นิทานคติธรรม – แปลก สนธิรักษ์
45. นิทานชาดก ระดับประถม ฉบับกรมวิชาการ
46. นิทานไทย–พระยาอุปกิตศิลปสาร และหลวงศรีอมรญาณ
47. นิทานพื้นบ้าน - เต็มสิริ บุญยสิงห์
48. นิทานร้อยบรรทัด-กรมวิชาการ
49. นิทานสุภาษิต - สามัคยาจารย์สมาคม
50. นิทานอีสป – พระยาเมธาบดี
51. นิยายดาว – สิงโต ปุกหุต
52. พระพุทธเจ้าของฉัน – สันติสุข โสภณศิริ
53. พ่อแม่รังแกฉัน - พระยาอุปกิตศิลปสาร
54. เรื่องของม่าเหมี่ยว – สุมาลี
55. ลูกสัตว์ต่าง ๆ - ขุนสรรคเวทย์, นายกี่ กิรติวิทโยสาร ขุนศึกษากิจพิสัณห์
56. โลกของหนูแหวน – ศราวก
57. หนังสือชุดนิทาน - ส.พลายน้อย
58. หนังสือผจญภัยชุดค้นพบตนเอง (6 เล่ม) - นิคม รายยวา
59. หนังสือชุด เล่าเรื่องวรรณคดีไทย – กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
60. อาณาจักรปลาทอง - ถนัดกิจ ปิณินทรีย์
61. อุดมเด็กดี - กีฬา พรรธนะแพทย์


3. กลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 13-18 ปี (แบ่งตามประเภทเป็น กวีนิพนธ์, เรื่องสั้น, นวนิยาย)
3.1 กวีนิพนธ์


62. ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
63. คำหยาด – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
64. นักฝันข้างถนน - วารี วายุ
65. ใบไม้ที่หายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
66. ม้าก้านกล้วย – ไพวรินทร์ ขาวงาม
67. มีรังไว้รักอุ่น – ศุ บุญเลี้ยง


3.2 เรื่องสั้น


68. 100 ปี เรื่องสั้นไทย – สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
69. คือหญิงอย่างยิ่งนี้ รวมเรื่องสั้นบทกวีเกี่ยวกับผู้หญิง - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
70. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว – ท.เลียงพิบูลย์
71. รวมเรื่องสั้น – ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
72. เรื่องสั้นคัดสรร – เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
73. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน – วินทร์ เลียววาริณ
74. เสาหินแห่งกาลเวลา - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


3.3 นวนิยาย


75. ข้าวนอกนา – สีฟ้า
76. เขี้ยวเสือไฟ – มาลา คำจันทร์
77. คนข้ามฝัน - ประชาคม ลุนาชัย
78. คือรักและหวัง – วัฒน์ วรรลยางกูร
79. คุณชาย – ว. วินิจฉัยกุล
80. คำอ้าย - ยงค์ ยโสธร
81. เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง – อาจินต์ ปัญจพรรค์
82. ชีวิตของฉันลูกกระทิง - บุญส่ง เลขะกุล
83. เชิงผาหิมพานต์ – สุชีพ ปุญญานุภาพ
84. ดอกไม้บนภูเขา – สองขา
85. เด็กชายจากดาวอื่น - วาวแพร
86. เด็กชายชาวเล – พนม นันทพฤกษ์
87. บึงหญ้าป่าใหญ่ – เทพศิริ สุขโสภา
88. บูโนคนกลิ่นหญ้า - ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
89. ปูนปิดทอง – กฤษณา อโศกสิน
90. ผีเสื้อและดอกไม้ – นิพพาน
91. พระจันทร์สีน้ำเงิน - สุวรรณี สุคนธา
92. มหกรรมในท้องทุ่ง – อัศศิริ ธรรมโชติ
93. เมืองนิมิต - เรียมเอง
94. ไม้ดัด – โบตั๋น
95. เรือกับรั้ว - เทพศิริ สุขโสภา
96. เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง - พิษณุ ศุภ
97. ลำเนาป่า – ศิเรมอร อุณหธูป
98. เวลาในขวดแก้ว – ประภัสสร เสวิกุล
99. องคุลิมาล – สมัคร บุราวาศ
100. อมตะ - วิมล ไทรนิ่มนวล

Comment #1
กุ้ง
Posted @August,24 2006 17.24 ip : 203...53

Comment #2
แมวน้อย
Posted @August,14 2007 15.07 ip : 125...106

อยากให้แนะนำหนังสือสำหรับให้กำลังใจ สักเล่มค่ะ

Comment #3
Posted @August,28 2009 18.37 ip : 222...60

แนะนำเดินไปให้สุดฝัน ของวินทร์ เลียววาริณ น่าอ่านมาก สำหรับคนที่เริ่มท้อกับชีวิตการงาน หรือคนที่เริ่มมองไม่เห็นทางที่จะเดินไปข้างหน้า เจอปัญหามากมาย อ่านแล้วไม่แน่ว่าจะทำให้ค้นเจออะไรดี ๆ ในตัวและพร้อมจะฝ่าฟันปัญหาที่เข้ามา เต็มที่กับสิ่งที่ฝันอย่างสุดแรงมากขึ้น

Comment #4
ปันน ผู้น่าสงสาร
Posted @February,07 2010 23.47 ip : 119...26

หาอยากจังเลย

ประวัติหนังสือเนี่ย

แสดงความคิดเห็น

« 0292
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์
"ก๊วนปาร์ตี้"
เว็บไซท์นี้เปิดมาเพื่อ เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับบันทึกเรื่องราว ทางด้านวรรณกรรม ทุกรูปแบบ ท่านสามารถส่งบทความ - เรื่องสั้น - บทกวี เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยคลิกส่งได้จากด้านล่างนี้
คลิกเพื่อ >> ส่งบทความ | ส่งเรื่องสั้น | ส่งบทกวี | ปกิณกะ