บทความ

คำประกาศนักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ครั้งที่ 2

by จู พเนจร @April,10 2010 16.24 ( IP : 113...81 ) | Tags : บทความ

อ่านคำประกาศนักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ครั้งที่ 2

หยุดสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เนื่องจากวันที่ 7 เมษายน เวลา 18.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุม และมีมติให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง และมีข้อกำหนดต่างๆ มีมติการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและให้นายสุเทพเป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะใช้เครืองมือตามกรอบของกฎหมาย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการคือ

ประการแรก คืนความเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต่างๆ ให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพฯ

ประการที่สอง ยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนที่สร้างความแตกแยกและทำผิดกฎหมาย

ประการที่สาม ให้สามารถดำเนินคดีกับแกนนำได้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ประการสุดท้าย เพื่อระงับการก่อวินาศกรรม

เรา นักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ได้เคยออกคำประกาศ "คนต้องเท่ากัน" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลโดยสันติวิธี เราได้ยืนยันว่าคนเสื้อแดงมีสิทธิดังกล่าวตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักสากลที่คนทุกคนต้องเท่าเทียมกัน

เราได้ออกคำประกาศเพื่อคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงเพื่อปูทางไปสู่การประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล

บัดนี้ นอกจากรัฐบาลจะไม่ยุติการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงแล้ว ยังประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อ พร้อมกับตามมาด้วยการประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงโดยรวมยังเป็นไปโดยสงบและไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ เกิดขึ้น

เราจึงมีความเห็นว่า การประกาศต่ออายุการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกล่าวเพิ่ม จะไม่เป็นการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 4 ประการดังที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง เพราะ

ประการแรก การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะไม่เป็นการคืนความเป็นปกติสุขกลับมาสู่พื้นที่ หากแต่เป็นการทำให้เกิดความไม่ปกติขึ้นมาแทนที่ และทำลายหนทางที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ความปกติ ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยการเจรจา เช่น การเจรจาระหว่างผู้ประกอบการต่าง ๆ บริเวณสี่แยกราชประสงค์กับแกนนำ ซึ่งในความเป็นจริงก็กำลังดำเนินอยู่แล้ว แต่แทนที่รัฐบาลจะสนับสนุนการเจรจาดังกล่าวรัฐบาลกลับทำลายการเจรจาด้วยการสร้างสถานการณ์ให้ตึงเครียดขึ้นโดยการนำทหารเข้าไปกดดัน ท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลและการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึง นอกจากจะไม่เป็นการคืนความปกติสุขแล้ว ยังเป็นการทำลายความปกติสุขที่พอจะมีอยู่บ้างลงไปอีก ซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลง

ประการที่สอง รัฐบาลอ้างว่า ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนที่สร้างความแตกแยก ทั้งที่ สื่อที่มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและสร้างความแตกแยกที่สุดคือสื่อของรัฐเอง รัฐบาลไม่จำเป็นต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาหรือยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเลย รัฐบาลเพียงแต่จะต้องหยุดแทรกแซงและออกคำสั่งไปยังสื่อต่าง ๆ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายของสื่อที่รัฐบาลมีอำนาจกำกับโดยตรงเช่น ช่อง 11  รวมถึงขอความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ เช่น โฆษกรัฐบาล หรือ ส.ว.บางคน ในการยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน เท่านี้ก็จะบรรเทาสถานการณ์การบิดเบือนข้อมูลได้ไม่น้อยแล้ว

ประการที่สาม การดำเนินคดีกับแกนนำตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของรัฐบาล เพราะเท่าที่ผ่านมา เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อบุคคลต่าง ๆ เช่น บุคคลที่ปิดยึดทำเนียบรัฐบาล บุคคลที่ปิดยึดสนามบิน รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีก็มักจะตอบว่าอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้มีหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้น ในกรณีเดียวกันนี้ รัฐบาลก็ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีเหตุผลอันใดที่รัฐบาลจะใช้เหตุนี้มาเป็นข้ออ้างในการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากเหตุผลเพียงประการเดียวคือ รัฐบาลต้องการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงเท่านั้น

ประการสุดท้าย อ้างว่าเพื่อระงับการก่อวินาศกรรม ทั้งที่ตลอดการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงที่ผ่านมา ไม่มีวี่แววว่าการวินาศกรรมจะลดน้อยลงแต่อย่างใด ไม่มีหลักประกันใด ๆ ที่จะรับประกันว่าการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะสามารถลดการวินาศกรรมลงได้ ตรงกันข้าม การประกาศใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าว ยังจะเป็นการเอื้อให้รัฐบาลใช้อำนาจในการควบคุมข้อมูลข่าวสารได้ตามอำเภอใจ สามารถสั่งปิดกั้นข่าวสารใด ๆ ก็ได้ตามอำเภอใจ ทำให้สังคมตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ยากลำบากขึ้น และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าว ยังเอื้อให้ทหารใช้อำนาจและปฏิบัติการได้สะดวกขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือ การวินาศกรรมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการวินาศกรรมด้วยอาวุธสงคราม และผู้ที่เข้าถึงอาวุธสงครามได้ง่ายดายกว่าฝ่ายอื่น ๆ ก็คือทหาร ดังนั้น การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากจะไม่สามารถควบคุมการก่อวินาศกรรมหรือเหตุร้ายอื่น ๆ ได้แล้ว ยังอาจเป็นการเอื้อให้ผู้ก่อการซึ่งอาจจะแอบแฝงอยู่ในคราบทหารสามารถก่อการได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย ต้องไม่ลืมว่า การลอบสังหารนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งกระทำอย่างอุกอาจกลางกรุงเทพฯ นั้น ก็กระทำภายใต้การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ดังนั้น เราจึงขออ่านคำประกาศ "คนต้องเท่ากัน" ซ้ำอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายต่าง ๆ ตระหนักถึงภัยของการใช้อำนาจกฎหมายมากดขี่สิทธิเสรีภาพของผู้คน และอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้ความรุนแรงต่อผู้คนโดยไม่คำนึงสิทธิมนุษยชน และทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ดังที่รัฐบาลที่ได้เคยกระทำไปแล้วเมื่อสงกรานต์ก่อน


คำประกาศนักเขียนอิสระ 'คนต้องเท่ากัน' ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสันติของคนเสื้อแดงและจักต้องไมู่ถูกปราบด้วยกองกำลังทหารและอาวุธสงครามไม่ว่ากรณีใด ๆ

เราขอยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของคนเสื้อแดง สิทธิดังกล่าวเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นไปตามหลักสากลที่คนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน

เรามีความเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้อง “เท่าเทียมกัน” ไม่ว่าจะเป็นองคมนตรี นักการเมือง ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ  และขอกล่าวย้ำว่าคนเสื้อแดงเป็น “คนไทย” และ “ต้อง” มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนไม่มีเว้น คนเสื้อแดงมีสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิได้รับการเหลียวแลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อถูกละเมิดเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน คนเสื้อแดงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องความไม่เป็นธรรมกับสังคมผ่านสื่อมวลชนเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน

เราขอประกาศว่า รัฐบาล “ต้อง” ไม่ใช้กำลังกดความคิดเห็นที่แตกต่าง รัฐบาลต้องไม่ใช้กำลังกลั่นแกล้งทำร้ายหรือปราบปรามผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องนั้น รัฐบาลจะต้องปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นเดียวกับคนไทยคนอื่น ๆ

ด้วยหลักการตามคำประกาศที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงขอเรียกร้องให้

 1. ปัญญาชนและสื่อมวลชนโปรดปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติของคนเสื้อแดง และพร้อมใจกันยืนยันต่อรัฐบาลว่า คนเสื้อแดงมีสิทธิและความชอบธรรมที่จะชุมนุมกันเพื่อแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องทางการเมืองของตนโดยสันติวิธี

 2. เราขอคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง อย่างเด็ดขาด และคัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นใด เราขอคัดค้านการใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ กองกำลังทหารจะต้องอยู่ในฐานะของผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น และต้องไม่ใช้อาวุธสงครามอย่างเด็ดขาด

เราขอให้รัฐบาลหยุดการใช้ พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยเด็ดขาด การประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง โดยที่ยังไม่มีเหตุอันควร ส่อให้เห็นว่า รัฐบาลต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้น ต้องการสร้างภาพอันน่ากลัวของการชุมนุมของคนเสื้อแดง และต้องการสร้างความเป็นปิศาจให้กับคนเสื้อแดง หากแม้นรัฐบาลยังดื้อดึงที่จะคงประกาศ พ.ร.บ. ความมั่นคง เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจเผด็จการทหารอย่างมหาศาล เราจะถือว่ารัฐบาลและทหารมีเจตนาที่จะใช้กำลังกับผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติ และหากแม้นว่ามีเลือดแม้แต่หยดเดียวของประชาชนหยดลงสู่ผืนแผ่นดินไทย เราขอประกาศและขอเรียกร้องให้คนไทยผู้รักความเป็นธรรมทุกคน จงออกมาเคียงข้างคนเสื้อแดงบนท้องถนน เพื่อขับไล่รัฐบาลที่สนับสนุนโดยเผด็จการทหาร!!!

ประกาศในนามของนักเขียน นักอ่าน ศิลปิน คนทำงานสร้างสรรค์อิสระผู้เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์

ประกาศครั้งแรก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2533

ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

 • กรรณิกา ราชปรารภ
 • กานต์ ณ กานท์
 • คำ ผกา
 • จู พเนจร
 • ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
 • ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
 • ชัชชล อัจนากิตติ
 • ชมพร ไชยล้อม
 • เดือนวาด พิมวนา
 • เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย
 • ทองธัช เทพารักษ์
 • ทินกร หุตางกูร
 • ธวัชชัย พัฒนาภรณ์
 • ธีรภัทร เจริญสุข
 • นิติพงศ์ สำราญคง
 • บัวกันต์ วิลามาศ
 • บุหลันแรม
 • ประกาย ปรัชญา
 • ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ
 • เพียงคำ ประดับความ
 • ภัควดี วีระภาสพงษ์
 • ภู กระดาษ
 • มหรรณพ โฉมเฉลา
 • มาโนช พรหมสิงห์
 • มาซุน แซงแซว
 • มุกหอม วงษ์เทศ
 • มูฮัมหมัด ฮาริส กาเหย็ม
 • รชา พรมภวังค์
 • รวิวาร โฉมเฉลา
 • รางรางฯ
 • รุ่งโรจน์ วรรณศูทร
 • เริงชัย พุทธาโร
 • เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ลัดดา สงกระสินธ์
 • วรพจน์ พันธุ์พงศ์
 • วาด รวี
 • วัฒนชัย แจ้งไพร
 • วัฒน์ วรรลยางกูร
 • วิทยากร บุญเรือง
 • วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
 • หรินทร์ สุขวัจน์
 • อรรคพล สาตุ้ม
 • อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
 • อโลชา เวียงพงศ์
 • ไอดา อรุณวงศ์
 • ฮาเมอร์ ซาลวาลา
 • Sigrid แดนไกล
 • Homo erectus

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ขอความร่วมมือในการต่อต้านการปิดกั้นข่าวสาร

เรียนผู้ร่วมลงนามและผู้อ่านชุมชนกวีทุกท่าน

ขณะนี้ รัฐบาลได้ใช้อำนาจ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ปิดกั้นข่าวสารที่ไม่สนับสนุน หรือเห็นต่างจากรัฐบาล รัฐบาลได้ปิดสถานีโทรทัศพีเพิลชาแนล และปิดเว็บไซต์จำนวนมาก ทั้งเว็บไซต์ของคนเสื้อแดง และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่คนเสื้อแดง แต่มีท่าทีวิพากษ์รัฐบาล

การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกระแสหลักทั้งหมดในขณะนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปิดกั้นของรัฐบาลเช่นเดียวกัน สื่อมวลชนภายในประเทศขณะนี้ ไม่สามารถนำเสนอข่าวได้อย่างเป็นอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น โฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพบกยังได้ออกมาข่ม่ขู่ที่จะปิดหนังสือพิมพ์ หากมีการนำเสนอข่าวสารที่รัฐบาลเห็นว่าสร้างความแตกแยก ทั้งที่สื่อซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลโดยตรง นำเสนอข่าวสารที่สร้างความแตกแยกมาโดยตลอด และก็ยังกำลังนำเสนออยู่ สื่ออย่างเช่น เอเอสทีวี และสื่อในเครือผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน แสดงความเหยียดหยาม กดขี่ ดูหมิ่นคนร่วมประเทศที่เห็นต่างมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสร้างความแตกแยก และปัจจุบันขณะก็ยังประพฤติตนเช่นเดิม  เมื่อเป็นดังนี้แล้ว นิยามของคำว่า "สร้างความแตกแยก" ของรัฐบาล หาได้มีความหมายอื่นใดไม่นอกจากการ "ไม่เห็นด้วย ไม่สนับสนุน หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล"

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ โอกาสที่รัฐบาลจะใช้กำลังสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงมีความเป็นไปได้ ผมจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมลงนาม และผู้อ่านทุกท่านที่ไม่ต้องการเห็นการนองเลือดและประชาชนต้องล้มตาย ช่วยกันเผยแพร่คำประกาศนี้อีกครั้งในทุกช่องทางที่ท่านจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด การส่งทางอีเมล หรือแฟกซ์ หรือหนทางใดก็ตามที่ท่านสามารถจะทำได้ เพื่อส่งข้อเรียกร้องออกไปยังประชาชน ปัญญาชน สื่อมวลชน และรัฐบาล

ร่วมกันเรียกร้องรัฐบาลให้ยุติการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเรียกร้องทั้งสองฝ่ายให้กลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง

ด้วยความนับถือ

วาด รวี

8 เมษายน 2553

ข้อมูลจาก http://www.thaipoetsociety.com

Comment #1
Re
Posted @March,17 2011 20.32 ip : 93...71

Best dresses for prom 2011 from famous fashion designers

แสดงความคิดเห็น

« 1882
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์
"ก๊วนปาร์ตี้"
เว็บไซท์นี้เปิดมาเพื่อ เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับบันทึกเรื่องราว ทางด้านวรรณกรรม ทุกรูปแบบ ท่านสามารถส่งบทความ - เรื่องสั้น - บทกวี เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยคลิกส่งได้จากด้านล่างนี้
คลิกเพื่อ >> ส่งบทความ | ส่งเรื่องสั้น | ส่งบทกวี | ปกิณกะ